Zemědělská obchodní společnost Šestajovice-Jirny, a.s.

Zemědělská obchodní společnost Šestajovice-Jirny, a.s. hospodaří na okrese Praha-východ. Hlavní činností je zemědělská prvovýroba, která je zaměřená na rostlinnou a živočišnou výrobu.

Hospodaří na 900 ha půdy, rostlinná výroba je zaměřena na produkci krmiv. Stěžejními plodinami jsou obiloviny – pšenice, ječmen, triticale, kukuřice na zrno, z krmných plodin dále kukuřice na siláž a vojtěška.

Živočišná výroba představuje důležité odvětví společnosti, jde zejména o chov mléčného skotu s denní produkcí mléka cca 12 tis. litrů a chov prasat.

Publicita projektů PRV

 


Publicita projektů OP PIK

Projekt FVE ZOS ŠESTAJOVICE – JIRNY, A.S.
je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu dojde k instalaci fotovoltaického systému vč. akumulace, který zajistí úsporu konečné spotřeby elektrické energie. Žadatel bude
schopen vyrábět vlastní el. energii pocházející z obnovitelných zdrojů. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

 


Název projektu: Energ. úspory výměnou ventilace stájí, ZOS Šestajovice-Jirny

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025740

Popis projektu: Projekt „Energ. úspory výměnou ventilace stájí, ZOS Šestajovice-Jirny“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím modernizace technologie ventilátorů udržujících vhodné klimatické podmínky uvnitř stájí. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.


Název projektu: Výměna nakladače za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013766

Popis projektu: Projekt „Výměna nakladače za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti ve výrobě. Prostřednictvím projektu dojde k výměně technologie – mobilního nakladače. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.